header
zoom - normal view 100% zoom +
logo

Všeobecné podmínky použití

Na přístup k těmto webovým stránkám a jejich použití se vztahují následující podmínky. Nepoužívejte tyto webové stránky, pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte. Tyto webové stránky vyvinula společnost Bayer s.r.o., oddělení Corporate Communications (dále jen jako BAYER), a tato společnost je také spravuje. Vyhrazujeme si právo ukončit činnost těchto webových stránek nebo provést částečné či úplné změny těchto webových stránek nebo Všeobecných podmínek použití, Všeobecných podmínek a našich Podmínek prodeje a dodávky. Upozorňujeme, že tyto změny můžeme provést dle vlastního uvážení a bez předchozího oznámení. Proto vás musíme požádat, abyste si při příští návštěvě těchto webových stránek znovu přečetli podmínky a ověřili si případné změny či dodatky, které byly případně provedeny.

Omezení používání a prospěchu

Všechny údaje, dokumenty a ilustrace zveřejněné na těchto webových stránkách jsou výhradním majetkem společnosti BAYER. Povolení k jejich použití je uděleno pod podmínkou, že na všech kopiích bude uvedeno oznámení o autorských právech, že tyto údaje budou použity pouze pro osobní účely, že nebudou komerčně využívány, že údaje nebudou žádným způsobem změněny a že všechny ilustrace získané z webových stránek budou použity pouze ve spojení s doprovodným textem.

Ochranné známky

Všechny názvy produktů psané velkými písmeny nebo označené nějakým způsobem na těchto webových stránkách jsou ochrannými známkami společnosti BAYER, jejích dceřiných společností, poboček, poskytovatelů licence nebo partnerů ve společném podniku. Veškeré neoprávněné použití nebo zneužití těchto ochranných známek nebo jiných materiálů je výslovně zakázáno a představuje porušení autorských práv, práva obchodních známek a dalších práv na průmyslové vlastnictví.

Omezená odpovědnost

Společnost Bayer s.r.o. sestavila podrobné informace uvedené na daných webových stránkách z interních a externích zdrojů dle svého nejlepšího vědomí a svědomí za použití odborné péče. Tento okruh informací se snažíme průběžně rozšiřovat a aktualizovat. Informace na těchto webových stránkách slouží výhradně pro účely prezentace společnosti BAYER a jejích produktů a služeb. Neposkytujeme však žádné výslovné ani nevyslovené ujištění nebo záruku úplnosti a správnosti informací na těchto webových stránkách. Upozorňujeme, že i když jsou tyto informace v den jejich zveřejnění přesné, druhý den už nemusí být aktuální. Doporučujeme proto, abyste si všechny informace, které získáte z těchto webových stránek (zejména jejich aktuálnost) před jejich dalším použitím ověřili. Rady poskytované na těchto webových stránkách neznamenají, že nemusíte provádět svá vlastní ověření našich nejnovějších rad – zejména našich bezpečnostních doporučení a technických specifikací – a našich produktů, a to zejména ve vztahu k jejich vhodnosti pro zamýšlené postupy a účely. Budete-li potřebovat nějakou radu nebo pokyny týkající se našich produktů nebo služeb, obraťte se na nás přímo. Uživatelé těchto webových stránek prohlašují, že souhlasí s tím, že přístup k těmto webovým stránkám a jejich obsahu uskutečňují na vlastní riziko.  Společnost BAYER ani třetí osoby podílející se na psaní, vytváření nebo přenosu těchto webových stránek nemohou nést odpovědnost za škody nebo újmu vyplývající z přístupu k těmto webovým stránkám nebo nemožnosti přístupu k nim nebo z používání těchto webových stránek nebo nemožnosti je používat nebo ze skutečnosti, že jste se spoléhali na informace, které jsou na těchto webových stránkách poskytovány.

Webové stránky jiných dodavatelů/odkazů

Tyto webové stránky obsahují odkazy na webové stránky třetích osob. Společnost BAYER poskytnutím těchto odkazů nevyjadřuje svůj souhlas s jejich obsahem. Společnost BAYER také nepřijímá žádnou odpovědnost za dostupnost nebo obsah těchto webových stránek ani jakoukoli odpovědnost za škody či újmu způsobené použitím takového obsahu v libovolné formě. Společnost BAYER nenabízí žádnou záruku, že odkazované stránky budou poskytovat informace soustavné kvality. Uživatelé tyto webové stránky navštěvují na vlastní riziko. Výběr odkazů v žádném případě neznamená, že by uživatelé byli omezeni pouze na tyto odkazované stránky.

Vámi poskytované údaje

Uživatelé těchto webových stránek jsou plně odpovědní za obsah a správnost údajů, které zašlou společnosti BAYER, a také za neporušování práv třetích osob, které mohou být do těchto údajů zahrnuty. Uživatel tímto dává společnosti BAYER svůj souhlas s tím, aby společnost tyto údaje uchovávala a používala pro účely statistické analýzy nebo jiné určené obchodní účely pod podmínkou, že tyto informace neobsahují osobní údaje nad rámec hlavních dat, která jsou definována Obchodním zákoníku ČR, v zákoně  O ochraně údajů v telekomunikačních službách. Společnost Bayer je zejména oprávněna používat obsah těchto zpráv včetně nápadů, vynálezů, náčrtků, technik a zkušeností, které jsou v nich obsaženy, pro libovolné účely zahrnující např. vývoj, výrobu anebo marketing produktů nebo služeb, a bez omezení šířit tyto informace a poskytovat je třetím osobám.

Příslušné zákony

Všechny právní nároky nebo žaloby související s těmito webovými stránkami nebo jejich používáním budou vykládány podle Obchodního zákoníku České Republiky s výjimkou ustanovení mezinárodního soukromého práva a Haagské úmluvy týkajících se Jednotného zákona o mezinárodní koupi zboží z 1. července 1964 a Úmluvy OSN o prodeji zboží z 11. dubna 1980.

Prohlášení do budoucna

Tyto webové stránky mohou obsahovat prohlášení do budoucna, která vycházejí z aktuálních předpokladů a prognóz vypracovaných vedením skupiny nebo podskupin společnosti Bayer. Různá známá a neznámá rizika, nejistoty a další faktory mohou vést k zásadním rozdílům mezi skutečnými budoucími výsledky, finanční situací, vývojem nebo výkonem společnosti a odhady, které jsou zde uváděny. K těmto faktorům patří skutečnosti, o kterých pojednávají veřejné vydané a publikované zprávy společnosti Bayer. Ty jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Bayer na adrese http://www.bayer.com/. Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za aktualizaci těchto výhledových prohlášení ani za jejich přizpůsobování budoucím událostem nebo vývoji.

Stránky s přihlašováním: přístupová práva

Upozorňujeme, že jste povinni chránit svá přístupová práva před neoprávněným použitím třetí osobou a že musíte zajistit, aby jiné osoby nemohly tato práva použít bez vašeho souhlasu.
Pokud zjistíte, že vaše zabezpečení v souvislosti s libovolnými údaji dostupnými na webových stránkách společnosti BAYER bylo narušeno nebo že vaše přístupová práva získala neoprávněná osoba, nebo pokud zjistíte známky toho, že by k takovému neoprávněnému přístupu mohlo dojít, musíte o tom společnost BAYER ihned vyrozumět.