header
zoom - normal view 100% zoom +
logo

BAYER ZVEŘEJNIL NOVÝ REPORT O TRVALE UDRŽITELNÉM ROZVOJI

 

Dodržování Klimatického programu koncernu Bayer - shrnutí z konference v Berlíně

 

Klimatický program Bayeru slaví úspěchy:

  • Jsou striktně realizovány projekty ochrany klimatu
  • Pokračuje se s v zajišťování celosvětové zdravotní péče
  • Každoročně je vynaloženo 45 milionů EUR na podporu 300 sociálních projektů na celém světě
  • Každý rok je samostatně vynaloženo 500 000 EUR na podporu škol v místních komunitách
  • Report splňuje nejvyšší mezinárodní normy

 

Praha, 23.6. 2008 – Společnost Bayer znovu potvrzuje svůj závazek podpory trvale udržitelného rozvoje.

 

„Jako mezinárodní koncern můžeme být dlouhodobě úspěšní pouze tehdy, pokud budou obchodní aktivity vyvážené ve vztahu k sociálním potřebám lidstva a ekologickým požadavkům naší doby,“ řekl Dr. Wolfgang Plischke, člen představenstva společnosti Bayer AG  při představení nového reportu společnosti Bayer o udržitelném rozvoji na konferenci (News Conference) v Berlíně. Nový report poskytuje komplexní informace o globálních aktivitách, výsledcích a cílech skupiny v oblasti udržitelnosti.

 

W.Plischke znovu zaručil zaměření celé skupiny na ochranu klimatu: „Naším cílem je pokračující růst bez vytváření další zátěže pro celosvětové klima.“ Aktuální odhady naznačují, že celkové emise skleníkových plynů Bayer Group zůstanou na současné úrovni až do roku 2020, a to i přes nárůst výroby. Měrné emise CO2 na metrickou tunu produktu se odpovídajícím způsobem sníží, například pomocí opatření na další zvyšování energetické účinnosti ve výrobě.

 

Od roku 1990 do roku 2007 společnost snížila své celkové emise o 37 procent. Bayer je v současné době jedinou evropskou chemickou společností, která má být zahrnuta do Indexu vedoucích společností v oblasti zveřejňování emisí uhlíku (Carbon Disclosure Leadership Index), prvního celosvětového indexu pro ochranu globálního klimatu.

 

Klimatický program Bayeru mimo jiné zahrnuje výrobu přátelštější pro klima, budovy s nulovými emisemi a rostlinné energetické zdroje.

 

Jedním ze stěžejních projektů je Klimatická kontrola Bayeru určená k analýze a snížení emisí CO2 v průmyslové výrobě. Společnost Bayer plánuje pomocí tohoto nového měřicího nástroje vyhodnotit do konce roku 2009 svá světová výrobní zařízení, přičemž její analýza emisí CO2 zahrnuje také suroviny, logistiku a spotřebu energie. V rámci pilotní fáze v Německu, která zahrnovala pět závodů, již byl identifikován potenciál pro snížení CO2 zhruba o 10 procent. Ostatní společnosti také projevily zájem o systém Klimatické kontroly Bayer, který obdržel certifikaci od německé inspekční agentury TÜV.

 

Druhým projektem je Ekologická komerční budova“ (EcoCommercial Building), koncepce budov s nulovými emisemi. V Indii již společnost Bayer staví pro své vlastní použití administrativní budovu, která bude vyžadovat o 70 procent méně elektřiny než srovnatelné stavby. Její dokončení je naplánováno na konec roku 2009. Klíčovou roli zde hraje izolace založená na surovinách od společnosti Bayer. Budova bude splňovat požadavky na zbytkovou energii pomocí výroby solární energie bez emisí. Koncepce je unikátní tím, že ji lze přizpůsobit různým klimatickým zónám světa. Ekologická komerční budova se setkala s výrazným zájmem také v Německu.

 

V rámci svého projektu s rostlinou Jatropha (dávivec) se Bayer snaží přiblížit používání rostlinných zdrojů energie. Jatropha může růst na neúrodné půdě, která není vhodná pro pěstování potravinářských rostlin. I když je nejedlá, její semena obsahují 30 procent oleje, který lze použít k výrobě bionafty. Společnost Bayer v rámci výzkumné spolupráce spojí své síly se zemědělci, aby prozkoumali možné použití produktů na ochranu úrody při obdělávání a udržitelném pěstování jatrophy.

 

Budeme důrazně zavádět různé aktivity Klimatického programu Bayer na celém světě,“ oznámil Plischke. Na konci roku 2008 bude společnost Bayer udělovat zahajovací cenu „Bayer Climate Award“ (Cena společnosti Bayer za klima), první mezinárodní ocenění za klima pro vědce, která zahrnuje peněžní odměnu ve výši 50 000 EUR. Tuto cenu získají výzkumníci, kteří mimořádně přispěli k ochraně klimatu a boji se změnami klimatu.

 

Report o udržitelném rozvoji 2007: Ekonomické, ekologické a sociální problémy

 

Ve svém novém 100stránkovém Reportu o udržitelném rozvoji společnost Bayer uvádí klíčové údaje z oblasti bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Navzdory celosvětovému zvýšení objemu výroby o pět procent udržela společnost Bayer emise CO2 přibližně na stejné úrovni jako v předchozích letech, kdy zvýšení činilo pouze jedno procento. Měrné emise CO2 na metrickou tunu produktu klesly o 2,7 procenta.  Emise do vody se držely prakticky na stabilní hodnotě, a to i přes zvýšený objem výroby.

 

Společnost Bayer dosáhla také pozitivních výsledků v bezpečnosti práce a bezpečnosti životního prostředí. Počet pracovních úrazů s následkem pracovní neschopnosti na milion odpracovaných hodin klesl z hodnoty 2,8 v předchozím roce na hodnotu 2,4 v roce 2007. Počet povinně hlášených ekologických nehod se snížil z osmi na tři.

 

Pro zajištění úplnosti, systematičnosti a transparentnosti reportování svých aktivit v oblasti udržitelného rozvoje se společnost Bayer řídí mezinárodně uznávanými pokyny „Global Reporting Initiative“ (GRI). GRI přezkoumala samotný report a udělila mu hodnocení „A+“ – nejvyšší možné hodnocení. Společnost Bayer nechala svůj nový Report o udržitelném rozvoji ověřit firemními auditory Ernst & Young. „Po mnoho let společnost Bayer úspěšně čelí výzvám udržitelného rozvoje a začlenila faktor udržitelnosti do své firemní strategie,“ řekl Rudolf X. Ruter, partner společnosti Ernst & Young v Berlíně. „Společnost Ernst & Young provedla kontrolu hlavních kvalitativních a kvantitativních výkazů o klíčových otázkách a reportu výkonnosti se zaměřením na jejich hodnověrnost a shodu,” dodal Ruter.

 

Další důležitou složkou závazku společnosti Bayere v oblasti udržitelnost je řízení dodavatelů a zákazníků. „Naše dodavatele nevybíráme jen podle kvality a ceny, ale také na základě toho, jak ve skutečnosti naplňují svou odpovědnost vůči zaměstnancům, společnosti a životnímu prostředí,“ vysvětlil Plischke. Společnost Bayer například pravidelně kontroluje, zda její přepravci dodržují příslušné bezpečností požadavky, a nabízejí zákazníkům zvláštní bezpečnostní školení pro jejich zaměstnance.

 

„V současné době podporujeme více než 300 sociálních projektů na celém světě, které jsou ročně financovány částkou 45 milionů EUR. Klíčové oblasti, na které se zaměřujeme, zahrnují vzdělání, podporu zdraví včetně sportu a ochranu životního prostředí,“ uvedl Plischke.

 

Společnost Bayer je například aktivní v oblasti globálního zajišťování zdravotní péče, usiluje o to, aby přístup k lékům měli lidé ve všech oblastech světa. Proto společnost Bayer dává léky a prostředky na mezinárodní programy podporující různé oblasti, například vlastní rozhodování o používání antikoncepce, boj proti Chagasově nemoci a vývoj nové léčby tuberkulózy.

 

Vzdělání je další oblastí, které společnost Bayer přikládá velkou prioritu. Společnost minulý rok spustila prostřednictvím Nadace společnosti Bayer pro vědu a vzdělání (Bayer Science & Education Foundation) program podpory škol. Společnost Bayer zajišťuje každoročně financování ve výši cca 500 000 EUR na specifickou podporu projektů zaměřených na umožnění moderních vědeckých výukových postupů na německých školách v komunitách, kde jsou tato pracoviště umístěna. Plischke řekl: „Společnost tak trvale přispívá ke zlepšování situace ve školství v Německu.“

 

Kromě toho společnost spolupracuje ve svém úsilí o globální udržitelnost s uznávanými organizacemi. Společnost udržuje již několik let partnerství s Programem OSN na ochranu životního prostředí (UNEP) v oblasti mládeže a životního prostředí a společně s National Geographic, největší světovou charitativní organizací v oblasti vědy, společnost Bayer založila výzkumný fond na podporu myšlenek na ochranu pitné vody, podporuje mladé lidi s aktivním zájmem o životní prostředí, pořádá fotografické soutěže a výstavy (mezi ně patří také v ČR projekt Ekologie a věda v objektivu), které upozorňují na důležitost zodpovědného přístupu k ochraně klimatu a přírodních zdrojů.

 

 

Report o udržitelném rozvoji je k dispozici:

www.sustainability.bayer.com

 

Více informací o Reportu:

www.climate.bayer.com

 

Více informací o CSR projektech Bayeru v ČR:

www.ekologievobjektivu.cz

www.bayer-cz.cz